Świadczenie usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (outsourcing) zapewni fachowe i kompleksowe utrzymanie w organizacji Klienta zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie podmioty mają obowiązek wyznaczenia IOD?

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę lub
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.

Jakie zadania ma IOD?

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach:
 • wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Jakie kwalifikacje ma IOD?

 • spełnienie wymogów z art. 37 ust. 5 RODO: fachowa wiedza na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zadań, o których mowa w art. 39 RODO;
 • ukończone pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;
 • ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Ochrona Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • ukończenie szeregu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w pomiocie publicznym zatrudniającym powyżej 500 pracowników (od 25.05.2018 r.).